Cập nhật: 07:59:14 28/09/2019
(Chú ý: Một số quy định chung; các quy định liên qua đến quyền và bổn phận trẻ em; nhóm các quy định về chăm sóc, giáo dục trẻ em)
(Chú ý: Tập trung chủ yếu vào Chương XII (những quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội) và một số quy định khác trong phần quy định chung)
(Chú ý: Một số chế định về quyền nhân thân, quyền sở hữu tài sản, quyền thừa kế, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng...)