Cập nhật: 21:26:30 30/09/2021

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet” dành  cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh năm 2021

Căn cứ Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 81 /QĐ-SGDĐT ngày 19/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet” dành cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Nâng cao công tác giáo dục pháp luật chính khóa với giáo dục ngoại khóa trong trường học; phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức; lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với phong trào thi đua của ngành.

- Giúp cho học sinh tiếp cận và tìm hiểu về các văn bản về Luật, Bộ Luật, nắm bắt được các vấn đề cơ bản của pháp luật để áp dụng vào cuộc sống.

- Tổ chức Cuộc thi phải bám sát mục tiêu, chủ trương đổi mới của ngành GDĐT, tránh hình thức.

- Đảm bảo tất cả học sinh cấp trung học phổ thông đang học tại các trường trên toàn tỉnh đều phải được biết và tích cực tham gia.

II. Hình thức thi: thị trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam (địa chỉ truy cập: http://thiphapluattructuyen.net).

III. Cách thức tham gia

1. Đăng ký dự thi

Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tiếp trên website: http://thiphapluattructuyen.net (đăng ký tên, mật khẩu) và nhận 01 tài khoản.

Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website như sau:

+ Họ và tên:

+ Huyện/thị xã/ thành phố; tỉnh

+ Ngày, tháng, năm sinh:

+ Tài khoản đã đăng ký:

+ Lớp:                                    

+ Số điện thoại: (di động của bản thân hoặc của cha, mẹ thí sinh)

+ Trường THPT:

- Thông tin thí sinh đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét và trao giải. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký và sử dụng duy nhất 01 tài khoản trong suốt thời gian triển khai cuộc thi. Trong trường hợp bất kỳ thông tin nào của thí sinh đã được đăng ký trong hệ thống bị sai lệch, Ban Tổ chức sẽ không công nhận kết quả thi của thí sinh đó.

2. Cách thức thi

- Thí sinh tham gia thi trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh,...).

- Thí sinh tham gia thi online theo đại chỉ: http://thiphapluattructuyen.net

- Thí sinh tham gia trả lời 30 câu hỏi, thời gian trả lời gói câu hỏi trong vòng 15 phút. Số điểm tối đa cho 1 lần thi là 300 điểm (10 điểm/01 câu trả lời đúng).

- Hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật trên website.

- Một thí sinh có thể tham gia không quá 02 lần thi. Kết quả của thí sinh là lấy kết quả cao nhất trong 02 lần thi. Trường hợp thí sinh đăng ký tham gia dự thi quá 02 lần thi thì sẽ không được tính xếp giải của đợt thi đó.

- Căn cứ vào kết quả, Ban Tổ chức sẽ phân loại, xếp giải và phát thưởng cho cá nhân và tập thể đạt giải.

IV. Nội dung tổ chức Cuộc thi

1.1. Đối tượng: Học sinh cấp trung học phổ thông đang học tại các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

1.2. Thời gian tổ chức: tiến hành tổ chức thi làm 2 đợt:

* Đợt 1: Thời gian thi trong vòng 07 ngày bắt đầu từ 07h00 ngày 06/10/2021 đến 17h00 ngày 12/10/2021.

* Đợt 2: Thời gian thi trong vòng 07 ngày bắt đầu từ 7h00 ngày 14/10/2021 đến 17h00 ngày 20/10/2021.

 1.3. Nội dung thi: Kiến thức về lĩnh vực sau:

- Luật trẻ em (Một số quy định chung, các quy định liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em; nhóm các quy định về chăm sóc, giáo dục trẻ em).

- Luật Giao thông đường bộ và một số Nghị định liên quan.

- Luật Giáo dục năm 2020.

- Luật phòng chống ma túy.

- Luật An ninh mạng.

- Các văn bản pháp luật xử phạt hành vi bạo lực học đường.

- Các nghị định hướng dẫn thi hành các văn bản pháp luật nêu trên.

1.4. Bộ đề câu hỏi: Căn cứ nội dung thi về các lĩnh vực đã được nêu trên, Ban ra đề xây dựng gói câu hỏi cho mỗi đợt thi.

1.5. Cơ cấu giải thưởng

Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ kết quả của các thí sinh và số lượng thí sinh tham dự thi của đơn vị để tính và xếp giải trao thưởng, cụ thể:

- Cơ cấu giải thưởng cho các cá nhân ở mỗi đợt thi gồm: 02 giải Nhất, 04 giải Nhì, 8 giải Ba và 16 giải Khuyến khích. Tuy nhiên, tổng số giải thưởng tối đa không vượt quá 50% tổng số thí sinh tham gia dự thi.

- Cơ cấu dự kiến giải thưởng cho tập thể gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 6 giải Khuyến khích.

Tùy theo kết quả của thí sinh, Ban tổ chức sẽ cân đối cơ cấu giải thưởng cho phù hợp.

1.6 Cách tính giải thưởng

a. Giải cá nhân Căn cứ dữ liệu xuất kết quả từ phần mềm thi của Ban Tổ chức thi:

- Thí sinh nào có số điểm hoàn thành bài thi cao nhất sẽ là người giành chiến thắng.

- Trường hợp các thí sinh có số điểm hoàn thành bằng nhau, thì sẽ xét chọn ưu tiên theo thứ tự như sau:

+ Xét thời gian hoàn thành bài thi ngắn nhất;

+ Xét thời điểm đăng nhập dự thi sớm hơn đối với bài thi có số điểm cao nhất và thời gian hoàn thành ngắn nhất;

+ Số lần hoàn thành bài thi đạt 300 điểm nhiều hơn, hoặc số lần đạt điểm cao của 3 lần thi.

+ Trường hợp thí sinh đề đạt giải tại 2 đợt thi thì BTC sẽ chọn 01 giải cao nhất để trao thưởng.

b. Giải tập thể

- Số điểm tổng = Tỷ lệ % thí sinh tham gia + Tổng điểm được quy đổi của thí sinh đạt từng giải.

Cụ thể:

+ Tỷ lệ % thí sinh tham gia = tổng số thí sinh tham gia (bình quân của các đợt thi)/tổng số thí sinh của toàn trường. (Tỷ lệ % thí sinh tham gia được xem là số điểm cộng. Ví dụ: trường A tỷ lệ thí sinh tham gia là 70% tương ướng với 70 điểm).

+ Căn cứ kết quả đạt được của thí sinh, Ban Tổ chức sẽ quy đổi vị thứ đạt giải để tính điểm như sau: Mỗi thí sinh đạt giải Nhất được điểm quy đổi là 10 điểm; giải Nhì được 8 điểm; giải Ba được 6 điểm; giải Khuyến khích được 4 điểm.

- Vị thứ tổng điểm được xếp từ cao xuống thấp. Nếu có 2 hay nhiều đội có tổng điểm bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ xét thứ tự ưu tiên lần lược như sau: vị thứ giải cá nhân cao hơn; có nhiều thí sinh đạt giải; số lượng thí sinh tham gia nhiều hơn cho cả 2 đợt; số lượng thí sinh tham gia nhiều hơn ở đợt 1, đợt 2.

V. Kinh phí tổ chức:

Căn cứ tình hình thực tế điểm đạt được của thí sinh tham gia dự thi, Ban Tổ chức sẽ quyết định và cấp Giấy chứng nhận hoặc Giấy khen kèm theo kinh phí khen thưởng cho thí sinh đạt giải theo các văn bản quy định.

Trích từ nguồn kinh phí dự toán ngân sách đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3567QĐ-UBND ngày 09/12/2020. Trong đó có chỉ tiêu về thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở theo Nghị quyết 116/2014/NQQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

VI. Thông tin liên hệ

Mọi thông tin liên hệ Phòng Công tác học sinh, sinh viên-pháp chế, Sở Giáo dục và Đào tạo (Số 08, Trần Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam - ĐT: 0235. 3831379).

VII. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Giao cho Phòng Công tác học sinh, sinh viên - Pháp chế, Sở GDĐT tham mưu liên hệ, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan để đề xuất thành viên tham gia ra đề (gói câu hỏi) và tổ chức thực hiện các nội dung theo đúng kế hoạch đề ra; tham mưu các quyết định, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở chuẩn bị mọi điều kiện cho việc tổ chức Cuộc thi, lập dự toán, hợp đồng thuê tài nguyên, phần mềm hỗ trợ tổ chức thi trực tuyến và thanh quyết toán kinh phí tô chức Cuộc thi theo đúng quy định.

 2. Các Trường THPT, PTDTNT trực thuộc

Triển khai nội dung Kế hoạch đến tất cả các học sinh trung học phổ thông trên địa bàn, đồng thời tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia cuộc thi.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet” dành cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh năm 2021, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.