Cập nhật: 11:09:54 31/03/2023

- Hiến pháp;

- Luật Thanh niên năm 2020;

- Luật Giao thông đường bộ và một số Nghị định liên quan;

- Luật Giáo dục năm 2019;

- Luật Phòng, chống ma túy;

- Luật An ninh mạng;

- Các văn bản pháp luật xử lý hành vi bạo lực học đường;

- Luật Hôn nhân và gia đình;

- Luật Bảo vệ môi trường;

- Luật Bình đẳng giới;

- Các Nghị định hướng dẫn thi hành các văn bản pháp luật nêu trên;