Cập nhật: 15:09:54 02/11/2022

- Luật trẻ em (Một số quy định chung; các quy định liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em; nhóm các quy định về chăm sóc, giáo dục trẻ em).
- Luật Giao thông đường bộ và một số Nghị định liên quan.
- Luật Giáo dục năm 2020.
- Luật phòng chống ma túy.
- Luật An ninh mạng.
- Luật phòng chống tham nhũng.
- Các văn bản pháp luật xử phạt hành vi bạo lực học đường.
- Các nghị định hướng dẫn thi hành các văn bản pháp luật nêu trên