Cập nhật: 15:09:54 02/10/2021

 1.3. Nội dung thi: Kiến thức về lĩnh vực sau:

- Luật trẻ em (Một số quy định chung, các quy định liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em; nhóm các quy định về chăm sóc, giáo dục trẻ em).

- Luật Giao thông đường bộ và một số Nghị định liên quan.

- Luật Giáo dục năm 2020.

- Luật phòng chống ma túy.

- Luật An ninh mạng.

- Các văn bản pháp luật xử phạt hành vi bạo lực học đường.

- Các nghị định hướng dẫn thi hành các văn bản pháp luật nêu trên.